خواستگاري

تحقیق در خواستگاری

براى خواستگارى چگونه از طرف مقابل و ويژگى هاى ادعا شده اطمينان حاصل كنيم؟

همسر ايده آل از صفاتى بايد برخوردار باشد كه هر صفتى از راهى خاص  احراز مى گردد؛
1. تحقيق و بررسى از خانواده و چگونگى روابط خانوادگى و فاميلى، ويژگى هاى تربيتى و فرهنگى او را نشان مى دهد.
2. تحقيق و شناسايى دوستان و نزديكان و رفقاى صميمى در محل زندگى و سكونت، محل درس و محل كار از وضعيت اجتماعى و سليقه هاى او خبر مى دهد.
3. گفتگوى مستقيم و تحت نظارت خانواده هاى دو طرف زمينه اطلاع يافتن از نقطه نظرات او درباره مسائل مختلف را فراهم مى آورد و آنچه در آينده مى تواند در زندگى مشترك تأثيرگذار باشد و نيز آگاهى يافتن از طرز تفكر او درباره دين و ضرورت ديندارى مشخص مى شود.

خواستگار خارج از کشور

من خواستگاري دارم كه در خارج از کشور زندگي مي كند. مرد دينداري است اما خانواده ام اصرار دارند كه بايد اول تحقيقات انجام شود اما من نميدانم چگونه بايد در مورد او تحقيق كنم؟ از طرفي خانواده من نمي توانند براي تحقيق به آنجا سفر كنند، حال چه كنم؟

از اين كه اين مجموعه را امين و پاسخگوي سوالات خود قرار داديد صميمانه سپاسگزاريم. اميدواريم با ارائه راهكارهاي مناسب و مفيد بتوانيم گره اي از مشكلات شما جوانان عزيز باز نماييم.
خواهر گرامي يكي از مهمترين اركان مشاوره مخصوصاً در زمينه راهنمايي كه باعث مي گردد نتيجه مطلوبي از آن حاصل گردد ميزان اطلاعاتي است كه شما بايد در اختيار مشاور قرار دهيد ؛ زيرا به هر حال تفاوت هاي فردي افراد در وضعيت و شرايط خانوادگي، محيطي، شخصيتي، جنسيتي و ... ايجاب مي كند كه مشاوره ها با فرد مورد نظر و شرايط وي مطابقت داشته باشد .