پاداش کسی که به کار خیری راهنمایی کند همانند پاداش انجام دهنده آن است. (پیامبر اکرم (ص))