هـر چـیـزى زکـاتـى دارد و زکـات عـقـل و خـردمـنـدى، تحمل نادانان است. (امام علی(ع))