هر كه خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب روز قیامت را از او باز می دارد. (امام کاظم (ع))