هر كس اين چهار شب را شب زنده دارى كند، بهشت براى او واجب است : شب ترويه، شب عرفه، شب عيد قربان و شب عيد فطر. (پیامبر اکرم(ص))